ஆதவன் மறையலாம் அகஸ்திய ஒலி மறைவதில்லை !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி


1993 ஜனவரி 1995 ஜனவரி1996 ஜனவரி
1993 பிப்ரவரி1995 பிப்ரவரி 1996 பிப்ரவரி
1993 மார்ச் 1995 மார்ச்1996 மார்ச்
1993 ஏப்ரல் 1995 ஏப்ரல் 1996 ஏப்ரல்
1993 மே 1995 மே 1996 மே
1993 ஜூன் 1995 ஜுன் 1996 ஜுன்
1993 ஜூலை 1995 ஜூலை 1996 ஜுலை
1993 ஆகஸ்டு 1995 ஆகஸ்டு 1996 ஆகஸ்டு
1993 செப்டம்பர் 1995 செப்டம்பர் 1996 செப்டம்பர்
1993 அக்டோபர் 1995 அக்டோபர் 1996 அக்டோபர்
1993 நவம்பர் 1995 நவம்பர் 1996 நவம்பர்
1993 டிசம்பர் 1995 டிசம்பர் 1996 டிசம்பர்
1997 ஜனவரி 2000 ஜனவரி 1998 ஜனவரி
1997 பிப்ரவரி 2000 பிப்ரவரி 1998 பிப்ரவரி
1997 மார்ச் 2000 மார்ச் 1998 மார்ச்
1997 ஏப்ரல் 2000 ஏப்ரல் 1998 ஏப்ரல்
1997 மே 2000 மே 1998 மே
1997 ஜூன் 2000 ஜுன் 1998 ஜுன்
1997 ஜூலை 2000 ஜுலை 1998 ஜுலை
1997 ஆகஸ்டு 2000 ஆகஸ்டு 1998 ஆகஸ்டு
1997 செப்டம்பர் 2000 செப்டம்பர் 1998 செப்டம்பர்
1997 அக்டோபர் 2000 அக்டோபர் 1998 அக்டோபர்
1997 நவம்பர் 2000 நவம்பர் 1998 நவம்பர்
1997 டிசம்பர் 2000 டிசம்பர் 1998 டிசம்பர்
1999 ஜனவரி 1994 ஜனவரி அங்காளி அந்தாதி பாகம் ஒன்று
1999 பிப்ரவரி 1994 பிப்ரவரி அங்காளி அந்தாதி பாகம் இரண்டு
1999 மார்ச் 1994 மார்ச் மஞ்சள் மகிமை
1999 ஏப்ரல் 1994 ஏப்ரல் பிரதோஷ மகிமை பாகம் ஒன்று
1999 மே 1994 மே பிரதோஷ மகிமை
பாகம் இரண்டு
1999 ஜூன் 1994 ஜுன் சரபேஸ்வரர் துதிகள்
1999 ஜூலை 1994 ஜுலை தேவாரம் 1
1999 ஆகஸ்டு 1994 ஆகஸ்டு தேவாரம் 2
1999 செப்டம்பர் 1994 செப்டம்பர் தேவாரம் 3
1999 அக்டோபர் 1994 அக்டோபர் புனிதப் பூக்கள் 1
1999 நவம்பர் 1994 நவம்பர் புனிதப்பூக்கள் 2
1999 டிசம்பர் 1994 டிசம்பர் புனிதப் பூக்கள் 3
மாயைகளும் மாற்றங்களும்
2001 ஜனவரி 2002 ஜனவரி 2003 ஜனவரி
2001 பிப்ரவரி 2002 பிப்ரவரி  2003 பிப்ரவரி 
2001 மார்ச் 2002 மார்ச் 2003 மார்ச்
2001 ஏப்ரல் 2002 ஏப்ரல் 2003 ஏப்ரல்
2001 மே 2002 மே 2003 மே
2001 ஜூன் 2002 ஜூன் 2003 ஜூன்
2001 ஜூலை 2002 ஜூலை 2003 ஜூலை
2001 ஆகஸ்டு 2002 ஆகஸ்டு 2003 ஆகஸ்டு
2001 செப்டம்பர் 2002 செப்டம்பர் 2003 செப்டம்பர்
2001 அக்டோபர் 2002 அக்டோபர் 2003 அக்டோபர்
2001 நவம்பர் 2002 நவம்பர் 2003 நவம்பர்
2001 டிசம்பர் 2002 டிசம்பர் 2003 டிசம்பர்
2004 ஜனவரி 2005 ஜனவரி
2004 பிப்ரவரி  
2004 மார்ச் 2005 மார்ச்
2004 ஏப்ரல் 2005 ஏப்ரல்
2004 மே 2005 மே
2004 ஜூன் 2005 ஜூன்
2004 ஜூலை 2005 ஜூலை
2004 ஆகஸ்டு 2005 ஆகஸ்டு
2004 செப்டம்பர்
2004 அக்டோபர்
2004 நவம்பர்
2004 டிசம்பர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam