இரண்டு கண்கள் இரண்டு காட்சி காண முடியாது !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 ஜூலை நாளும் நிறமும்
  நோயும் மருந்தும்
  நம்பு குருவை
  அமிர்த தன்வந்த்ரீ
  விஷ்ணுபதி கூரத்தாழ்வார்
  துவார சக்தி
  கீரபாணேஸ்வரர்
  நல்ல காரியம்
  திருமணத் தடைகள்
  அங்காளி அடிமை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam