காளிங்க நர்த்தனம் கல்மிஷ விஸர்ஜனம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 டிசம்பர் சூட்சும சரீரம்
தேவ பட்சிகள்
தான தர்மம்
சிறுவாச்சூர் மதுரகாளி
கர்மமில்லா ஜீவன்கள்
குந்தி தேவி
பசலாமா முனிவர்
நெற்றிப் பொட்டு
தூப மணம்
குழந்தை வளர்ப்பு
சம்பு நடனம்
காணும் பொங்கல்
தந்துமேக நடனம்
ஸ்ரீரங்க நாயகி
வீட்டுத் தூய்மை
விஸ்வ ரூப தரிசனம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam