நம்பினோர்க்கு நட்டுவாக்கிளியும் நானிலத்துப் பூவே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1995 டிசம்பர் அஷ்ட லிங்கங்கள்
  இந்திர லிங்கம்
  அக்னி லிங்கம்
  எம லிங்கம்
  நிருதி லிங்கம்
  வருண லிங்கம்
  வாயு லிங்கம்
 
குபேர லிங்கம்
  ஈசான்ய லிங்கம்
  பாண லிங்கம்
  கிரிவலம் பாகம் 1
  கிரிவலம் பாகம் 2
  கிரிவலம் பாகம் 3
  கிரிவல நியதிகள்
  அகத்திய பாரம்பர்யம்
  வைகுண்ட ஏகாதசி
  மாயக் குழிவடு
  புத்தியின் செயல்பாடு
  ஆசான் அருளுரை
  சாயாலிங்கம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam