அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 நவம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  முதல் நாள் கிரிவலம்
  இரண்டாம் நாள் கிரிவலம்
  மூன்றாம் நாள் கிரிவலம்
  நான்காம் நாள் கிரிவலம்
  ஐந்தாம் நாள் கிரிவலம்
  ஆறாம் நாள் கிரிவலம்
  ஏழாம் நாள் கிரிவலம்
  எட்டாம் நாள் கிரிவலம்
  ஒன்பதாம் நாள் கிரிவலம்
  பத்தாம் நாள் கிரிவலம்
  ஸ்ரீஇடைக்காட சித்தர்
  அமுத தாரைகள்
  நெடுங்குடி மகிமை
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  நிலநடுக்கம்
  நெடுங்குடி கிரிவலம்
  திருபுவனை விஷ்ணுபதி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam