அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம்

1993 ஜனவரி 1995 ஜனவரி 1996 ஜனவரி
1993 பிப்ரவரி1995 பிப்ரவரி 1996 பிப்ரவரி
1993 மார்ச் 1995 மார்ச்1996 மார்ச்
1993 ஏப்ரல் 1995 ஏப்ரல் 1996 ஏப்ரல்
1993 மே 1995 மே1996 மே
1993 ஜூன் 1995 ஜுன்1996 ஜுன்
1993 ஜூலை 1995 ஜுலை 1996 ஜுலை
1993 ஆகஸ்டு 1995 ஆகஸ்டு 1996 ஆகஸ்டு
1993 செப்டம்பர் 1995 செப்டம்பர்1996 செப்டம்பர்
1993 அக்டோபர் 1995 அக்டோபர் 1996 அக்டோபர்
1993 நவம்பர் 1995 நவம்பர் 1996 நவம்பர்
1993 டிசம்பர் 1995 டிசம்பர் 1996 டிசம்பர்
1997 ஜனவரி 2000 ஜனவரி 1998 ஜனவரி
1997 பிப்ரவரி 2000 பிப்ரவரி 1998 பிப்ரவரி
1997 மார்ச் 2000 மார்ச் 1998 மார்ச்
1997 ஏப்ரல் 2000 ஏப்ரல் 1998 ஏப்ரல்
1997 மே 2000 மே 1998 மே
1997 ஜூன் 2000 ஜுன் 1998 ஜுன்
1997 ஜூலை 2000 ஜுலை 1998 ஜுலை
1997 ஆகஸ்டு 2000 ஆகஸ்டு 1998 ஆகஸ்டு
1997 செப்டம்பர் 2000 செப்டம்பர்1998 செப்டம்பர்
1997 அக்டோபர் 2000 அக்டோபர் 1998 அக்டோபர்
1997 நவம்பர் 2000 நவம்பர் 1998 நவம்பர்
1997 டிசம்பர் 2000 டிசம்பர் 1998 டிசம்பர்
1999 ஜனவரி 1994 ஜனவரி ஸ்ரீஅங்காளி அந்தாதி
1999 பிப்ரவரி 1994 பிப்ரவரி நலமே தரும் குசம்
1999 மார்ச் 1994 மார்ச் அமுத தாரைகள் 7
1999 ஏப்ரல் 1994 ஏப்ரல் பிரதோஷ மகிமை
1999 மே 1994 மே பிரதோஷ மகிமை (unicode)
1999 ஜூன் 1994 ஜுன் ஸ்ரீஆயுர்தேவி மகிமை (unicode)
1999 ஜூலை 1994 ஜுலை பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் (uc)
1999 ஆகஸ்டு 1994 ஆகஸ்டு புனிதப் பூக்கள்
1999 செப்டம்பர் 1994 செப்டம்பர் அருணையின் கருணை
1999 அக்டோபர் 1994 அக்டோபர் ஸ்ரீசரபேஸ்வரர் மகிமை
1999 நவம்பர் 1994 நவம்பர்  
1999 டிசம்பர் 1994 டிசம்பர்  
2001 ஜனவரி    
2001 பிப்ரவரி    
2001 மார்ச்    
2001 ஏப்ரல்   
2001 மே   
2001 ஜூன்   
2001 ஜூலை   
2001 ஆகஸ்டு   
2001 செப்டம்பர்   
2001 அக்டோபர்   
2001 நவம்பர்   
2001 டிசம்பர்   

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam