ఈ దేశములోని అన్నీ దేవాలాయమలను కాలి నడకనే వెళ్ళి దర్శించిన వారే శీ వెంకటరామ స్వ్వామి వవారు !!

ఓం శ్రీవల్లభ గణపతి రక్ష
ఓం శ్రీఅంకాళ పరమేశ్వరి రక్ష
ఓం శ్రీ గురవే శరణం

          
          

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam