అగ్నిని చల్లబరచిన అగ్న! 

ఓం వల్లభ గణపతియే నమః 
ఓం శ్రీ అంకాళ పరమేశ్వరీ నమః 
ఓం గురువే శరణం 

శ్రీ అగస్త్య వాణి

అరుణాచల మహిమ 1
అరుణాచల మహిమ 2
కార్య సిద్ధి గిరిప్రదక్షిణ 1
కార్య సిద్ధి గిరిప్రదక్షిణ 2
మైసూరు బజ్జి
శ్రీ సరభేశ్వరుడి మహిమ 1
శ్రీ సరభేశ్వరుడి మహిమ 2
పువ్వుల మహిమ 1
పువ్వుల మహిమ 2
ఐయర్మలై మహిమ 1
ఐయర్మలై మహిమ 2
రాచాండారు తిరుమల మహిమ
కామాఖ్య రహస్యం
అరుణాచల గీతం 1
అరుణాచల గీతం 2
గార్దబ వివాహం
శ్రీ ఆయుర్ దేవి మహిమ 1
శ్రీ ఆయుర్ దేవి మహిమ 2
శ్రీ ఆయుర్ దేవి మహిమ 3
మాయలూ మార్పులూ
మహిళలకు కుశా విధానం

ఓం గురువే శరణం

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam